top of page
  • Writer's pictureH. M. L. Swann

Day 113: Home


300 Days of Writing

Day 113 Home:


Чи дандаа ярдаг

Өдөр бүр би сонсдог

Одоо би чадагүй


Би чамд танихгүй

Би чамд мэдэхгүй

Яагаад гэвэл чи өөрчлөгсөн


Миний нутаг явмаар байна аа

Төрсөн хотоогийг санаж байна аа


Ээ бурхан минь

Миний гэр байхгүй

Яагаад гэвэл чамд нууз байгаа


Миний нутаг явмаар байна аа

Төрсөн хотоогийг санаж байна аа


Сайхан Бичээрэй!


H6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page